Witamy na stronie Grupy Mercaton!

Welcome to the website of the Mercaton Group!

Jesteśmy alternatywną spółką inwestycyjną. Inwestujemy w Spółki w sytuacjach szczególnych, w których można wykorzystać ich niestandardowy potencjał, ale też sytuację w jakiej się znalazły. Preferujemy te, które stawiają na zrównoważony rozwój środowiska, społeczną równość oraz etyczne zarządzanie, dając Naszym Inwestorom możliwość wpływania na zmiany, jednocześnie osiągając swoje cele finansowe. Wartość pojedynczej inwestycji to 0,5-4 mln zł. Głównym celem jest realizacja zysku poprzez nieszablonowe, elastyczne i odważne działania zmieniające pozycję naszych celów inwestycyjnych.

We are an alternative investment company. We invest in companies in special situations where we can leverage their unconventional potential as well as the situation they are in. We prefer companies that prioritize sustainable environmental development, social equality, and ethical management, providing our investors with the opportunity to influence change while achieving their financial goals. The value of individual investments ranges from 0.5 to 4 million PLN. Our main goal is to achieve profitability through unconventional, flexible, and bold actions that transform the position of our investment objectives.

Mercaton ASI >

Fundusz Specjalnych Sytuacji został stworzony w celu wykorzystania wyjątkowych okazji inwestycyjnych wynikających z konkretnych wydarzeń lub okoliczności. Dzięki elastycznej strategii inwestycyjnej, skupiamy się na sytuacjach takich jak nierentowne aktywa, możliwości restrukturyzacji, fuzje i przejęcia. Nasz doświadczony zespół aktywnie identyfikuje i wykorzystuje te specjalistyczne scenariusze inwestycyjne, mając na celu generowanie atrakcyjnych zwrotów dla naszych inwestorów. Wartość pojedynczej inwestycji wynosi 2-25 mln EUR.

The Special Situations Fund is designed to take advantage of exceptional investment opportunities that arise from specific events or circumstances. With a flexible investment strategy, we focus on situations such as distressed assets, turnaround opportunities, mergers, and acquisitions. Our experienced team proactively identifies and capitalizes on these specialized investment scenarios, aiming to generate attractive returns for our investors. The value of a single investment is EUR 2-25 million.

Mercaton SSF >